Elektro Verbeke

Elektro Verbeke

Persoonlijke gegevens

1. INLEIDING

Dit is de ELEKTRO VERBEKE Privacyverklaring voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze Privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ELEKTRO VERBEKE BV (hierna: "ELEKTRO VERBEKE", "we/wij" of "ons").

Het primaire doel van deze Privacyverklaring is een dynamisch hulpmiddel en bedrijfsinstrument te zijn, zodat we u onze diensten op de best mogelijke wijze kunnen bieden. We willen dat u zich veilig voelt wanneer u met ons samenwerkt en/of onze website bezoekt en we zetten ons in om uw privacy daarbij te handhaven.

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door ELEKTRO VERBEKE van alle persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en zakenpartners en andere personen.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

ELEKTRO VERBEKE is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die vallen binnen de reikwijdte van deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring geeft aan welke persoonsgegevens worden verwerkt door ELEKTRO VERBEKE en voor welk doeleinde, alsook aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen of kunnen worden verstrekt. ELEKTRO VERBEKE kan uw persoonsgegevens delen met derden.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Wanneer u contact heeft met ELEKTRO VERBEKE (online of offline)

(a) Het beantwoorden van uw vragen

I. Wat houdt dit doel in? Als u ons benadert via email of via het contactformulier op de website, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vraag en deze te beantwoorden.

II. Op welke wettelijke grondslag verwerken we persoonsgegevens voor dit doeleinde? We verwerken uw informatie voor dit doeleinde op basis van ons legitiem belang om uw vragen adequaat te beantwoorden.

III. Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde verwerken we uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ELEKTRO VERBEKE over uw vraag en alle andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag te beantwoorden.

IV. Gedurende welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? Als u contact met ons heeft opgenomen via het contactformulier op de website, zullen uw gegevens van onze systemen worden gewist na 2 jaar. Als u contact met ons heeft opgenomen via email, zullen uw gegevens gedurende voor dezelfde periode worden bewaard.

4.2 Wanneer u zakendoet met ons

5. Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

I. Wat houdt dit doel in? Wanneer u een product of dienst van ons als klant heeft gekocht of wanneer u met ons samenwerkt als leverancier of zakenpartner, verwerken we uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals het versturen van facturen en het doen van betalingen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze of uw producten of diensten te leveren respectievelijk te ontvangen en beheren. ELEKTRO VERBEKE verwerkt uw persoonsgegevens om onze overeenkomst verder uit te voeren, waaronder voor de levering van klantenservices.

II. Op welke wettelijke grondslag verwerken we persoonsgegevens voor dit doeleinde? We verwerken persoonsgegevens voor dit doeleinde omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een contract tussen u en ons. ELEKTRO VERBEKE kan geen contracten aangaan zonder de benodigde informatie te verkrijgen.

III. Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde verwerken we uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze klanten-, leveranciers- en zakenpartnerdatabase.

I. Gedurende welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 7 jaar. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens van onze systemen worden gewist.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen ELEKTRO VERBEKE

De gegevens die we verzamelen kunnen worden doorgegeven binnen de gehele organisatie van ELEKTRO VERBEKE. We wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en om een compleet overzicht te krijgen van uw contacten en contracten met aandeelhouders en verbonden ondernemingen van ELEKTRO VERBEKE. We kunnen uw gegevens ook uitwisselen om u een compleet pakket aan diensten en producten aan te bieden.

ELEKTRO VERBEKE-medewerkers zijn alleen bevoegd toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ten dienste van het toepasselijke doeleinde en om hun werk uit te voeren.

6.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

De volgende derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover relevant: ELEKTRO VERBEKE - medewerkers, leveranciers, boekhouder en/of klanten bij bepaalde opdrachten.

Wanneer aan derden toegang wordt verleend tot uw persoonsgegevens, zal ELEKTRO VERBEKE de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover die verwerking noodzakelijk is. De derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met toepasselijk recht.

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een ontvanger in een land dat geen adequaat niveau van bescherming voor persoonsgegevens biedt, zal ELEKTRO VERBEKE maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd worden, zoals het afsluiten van de modelcontractbepalingen van de EU met deze derden.

In andere gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden geleverd aan derden, behoudens voor zover wettelijk vereist.

6.3 Het gebruik van uw persoonsgegevens door gegevensverwerkers

Wanneer een derde uw persoonsgegevens uitsluitend op instructies van ELEKTRO VERBEKE verwerkt, handelt deze als een gegevensverwerker. We gaan een overeenkomst aan met een dergelijke gegevensverwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze overeenkomst nemen we verplichtingen op om te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt door de gegevensverwerker om diensten aan ons te leveren.

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

ELEKTRO VERBEKE heeft adequate waarborgen ingesteld om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. ELEKTRO VERBEKE heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, alsmede alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking.

8. VRAGEN OF VERZOEKEN OM TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang, correctie, beperking, overdraagbaarheid of verwijdering van de gegevens die ELEKTRO VERBEKE over u verwerkt door een verzoek te sturen naar: info@elektroverbeke.be

9. CONTACTINFORMATIE

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek zou willen versturen met betrekking tot een van uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact op met onze Privacy Officer via info@elektroverbeke.be